แผนดำเนินการจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะและติดตามสถานการณ์น้ำ

ลำดับ ชื่องาน กำหนดส่ง วันที่ส่ง  ไฟล์งาน
1 1.1 ฝายวิเคราะห์ สร้างตารางช่วงเวลาที่เคยเกิดน้ำท่วมจากสถิติข้อมูล อดีต-ปัจจุบัน 13 มิ.ย. 2562     
2 1.2 จัดทำกราฟแท่งแสดงระดับน้ำสูงสุด - ปริมาณน้ำสูงสุด รายปีตามสถานีสำรวจอุทกวิทยา 13 มิ.ย. 2562   
3 1.3 จัดทำ Flood Hydrogrph ช่วงการเกิดน้ำท่วมทุกเหตุการ(เน้นสถานีที่สำคัญที่แสดงหน้าเว็บรายชั่วโมง) 15 พ.ค. 2562     
4 1.4 ในการขึ้นผังน้ำบนเว็บไซต์ต้องระบุระยะทางแต่ละสถานี (กิโลเมตร) และการกำหนดเวลาในการเดินทางของน้ำในผังที่นำเสนอ 13 มิ.ย. 2562   
5 2.1 ตรวจสอบเกรฑ์ฝนตก 24 ชม. ที่ทำให้เกิดน้ำท่วม ในพื้นที่ว่าไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือคลาดเคลื่อน เช่น เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน 24 ชั่วโมง 15 ก.พ. 2563     
6 2.2 จัดทำกราฟแท่งสถิติเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนที่ตกหน้าเขาและหลังเขาเป็นตัวอย่าง 1 ลุ่มน้ำ 15 ก.พ. 2563   
7 3.1 จัดทำ Rating Curve และ Rating Table โดยต้องลาก Curve ให้ถึงตลิ่งและความจุลำน้ำ 15 พ.ค. 2562     
8 3.2 ทำตาราง Velocity Table และเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์(เน้นสถานีที่สำคัญที่แสดงหน้าเว็บรายชั่วโมงก่อน รูปแบบตารางสอดคล้องตาม Rating Table) 15 พ.ค. 2562     
9 3.3 ให้ตรวจสอบการเรียงลำดับข้อมูลสภาพน้ำท่าตาม Code สถานีก่อนหลัง (เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา เช่น C.2 C.3 C.4 เป็นต้น) 15 พ.ค. 2562     
10 3.4 จัดทำ Area Curve และ ทำตาราง Area Curve 15 พ.ค. 2562     
11 4.1 ฝ่ายวิเคราะห์สร้างเกณฑ์ความสัมพันธ์คู่สถานีเตือนภัย-เฝ้าระวังโดยใช้เกณฑ์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์โดยเลือกเกณฑ์เตือนภัยแบบใช้ ระดัยน้ำ ปริมาณน้ำ หรือ ปริมาณน้ำฝน ตามความเหมาะสมของแม่น้ำ 15 พ.ค. 2562     
12 4.2 จัดทำผังคู่ความสัมพันธ์ปริมาณน้ำและระดับน้ำ อัตราการไหลผ่านเพิ่มขึ้นทุกๆ 100 ลบ.ม./วินาที จะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ โดยใช้ข้อมูล Rating Table 15 พ.ค. 2562     
13 5.1 หาตัวอย่างทำประเมิน Inflow เขื่อน 1 ตัวอย่าง 15 ก.พ. 2563     
14 6.1 ต่อยอดกับฝ่ายปฎิบัติการ เสาสถิติ เสา Flood Indicator กรณีเก็บน้ำสูงไม่ได้ 19 เม.ย. 2562   
15 6.2 ภาพตัวอย่างผังในการนำเสนอลุ่มน้ำ ตัวอย่างแม่กลอง 19 เม.ย. 2562   
16 6.3 เพิ่มสถานีฝนรายชั่วโมงที่ยังขาดเพื่อให้ฝ่ายปฎิบัติการติดตั้ง 19 เม.ย. 2562   
17 7.1ในการติดตามสถานการน้ำต้องใช้ตลิ่งสำหรับการเตือนภัยเพื่อให้ฝ่ายติดตามได้ใช้ของมูลและข้อมูลในรูปตัดต้องเท่ากับข้อมูลที่ขึ้นหน้าเว็บไซต์ 13 มิ.ย. 2562