4-22
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉลี่ยรายวัน ลุ่มน้ำภาคตะวันออก

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
2
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
3
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
4
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
5 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
6
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
7
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
8
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
9
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
10
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
11
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
12
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
13
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
14
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
15
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
16
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี