4-14
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

Rating Table ปีน้ำ 2562 ลุ่มน้ำภาคตะวันออก

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1 Kgt.3 ปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 Kgt.9 พระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
3 Kgt.12 พระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
4 Kgt.13A พระปรง โนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
5 Kgt.14 คลองยาง ทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
6 Kgt.15A ห้วยโสมง แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
7 Kgt.19A คลองหลวง ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
8 Kgt.33 แควน้ำใส หนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
9 Kgt.34 แควหนุมาน วังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
10 Kgt.38 พระเพลิงใหญ่ ภูเงิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
11 Kgt.40 พระสทึงตอนบน ทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
12 Kgt.42 พระสทึง ท่าระพา เมือง สระแก้ว
13 Kgt.43A แควหนุมาน นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
14 Kgt.44 พระปรง แก่งไทร เมือง สระแก้ว
15 Kgt.45 ตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
16 Kgt.47 ด่านชัยพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว
17 Kgt.66 ห้วยคลองโสมง บ้านแก่งดินสอ อ.นาคี ปราจีนบุรี
18 Ny.1B นครนายก เขานางบวช เมือง นครนายก
19 Ny.3 บ้านนาตอนล่าง ป่าขะ บ้านนา นครนายก
20 Ny.4 สมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
21 Ny.6 บ้านนา ชะอม แก่งคอย สระบุรี
22 Tl.3 พระพุทธ พังงอน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
23 Tl.4 ตาคง คลองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
24 Tl.6 ทุ่งกร่าง ทุ่งกร่าง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
25 Z.10 คลองใหญ่ ศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
26 Z.11 คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
27 Z.13 แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
28 Z.14 คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
29 Z.18 คลองโพล้ บ้านชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
30 Z.21 คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
31 Z.28 คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
32 Z.30 คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
33 Z.38 คลองทับมา บ้านเขาโบสถ์ เมือง ระยอง
34 Z.45 คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
35 Z.46 คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
36 Z.47A คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
37 Z.52 คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
38 Z.53 แม่น้ำจันทบุรี บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
39 Z.55 แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
40 Z.56 คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี
41 Z.59 คลองฉนาก สะพานบ้านบ่อไร่ บ่อไร่ ตราด
42 Z.62 คลองใหญ่ บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง
43 Z.63 คลองวังสวนหลวง บ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จันทบุรี
44 Z.64 แม่น้ำจันทบุรี ตำบลท่าหลวง มะขาม จันทบุรี

Rating Table ปีน้ำ 2561 ลุ่มน้ำภาคตะวันออก

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1 Kgt.3 ปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 Kgt.9 พระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
3 Kgt.12 พระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
4 Kgt.13A พระปรง โนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
5 Kgt.14 คลองยาง ทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
6 Kgt.15A ห้วยโสมง แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
7 Kgt.19A คลองหลวง ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
8 Kgt.33 แควน้ำใส หนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
9 Kgt.34 แควหนุมาน วังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
10 Kgt.38 พระเพลิงใหญ่ ภูเงิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
11 Kgt.40 พระสทึงตอนบน ทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
12 Kgt.42 พระสทึง ท่าระพา เมือง สระแก้ว
13 Kgt.43A แควหนุมาน นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
14 Kgt.44 พระปรง แก่งไทร เมือง สระแก้ว
15 Kgt.45 ตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
16 Kgt.47 ด่านชัยพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว
17 Kgt.66 ห้วยคลองโสมง บ้านแก่งดินสอ อ.นาคี ปราจีนบุรี
18 Ny.1B นครนายก เขานางบวช เมือง นครนายก
19 Ny.3 บ้านนาตอนล่าง ป่าขะ บ้านนา นครนายก
20 Ny.4 สมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
21 Ny.6 บ้านนา ชะอม แก่งคอย สระบุรี
22 Ny.7 แม่น้ำนครยายก เทศบาลเมือง อ.เมือง นครนายก
23 Tl.3 พระพุทธ พังงอน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
24 Tl.4 ตาคง คลองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
25 Tl.6 ทุ่งกร่าง ทุ่งกร่าง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
26 Z.10 คลองใหญ่ ศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
27 Z.11 คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
28 Z.13 แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
29 Z.14 คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
30 Z.18 คลองโพล้ บ้านชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
31 Z.21 คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
32 Z.28 คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
33 Z.30 คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
34 Z.38 คลองทับมา บ้านเขาโบสถ์ เมือง ระยอง
35 Z.45 คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
36 Z.46 คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
37 Z.47A คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
38 Z.52 คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
39 Z.53 แม่น้ำจันทบุรี บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
40 Z.55 แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
41 Z.56 คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี
42 Z.59 คลองฉนาก สะพานบ้านบ่อไร่ บ่อไร่ ตราด
43 Z.62 คลองใหญ่ บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง
44 Z.63 คลองวังสวนหลวง บ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จันทบุรี
45 Z.64 แม่น้ำจันทบุรี ตำบลท่าหลวง มะขาม จันทบุรี

Rating Table ปีน้ำ 2560 ลุ่มน้ำภาคตะวันออก

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1 Kgt.1 ปราจีนบุรี หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี
2 Kgt.3 ปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3 Kgt.9 พระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
4 Kgt.10 พระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
5 Kgt.12 พระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
6 Kgt.13A พระปรง โนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
7 Kgt.14 คลองยาง ทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
8 Kgt.15A ห้วยโสมง แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
9 Kgt.19A คลองหลวง ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
10 Kgt.33 แควน้ำใส หนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
11 Kgt.34 แควหนุมาน วังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
12 Kgt.38 พระเพลิงใหญ่ ภูเงิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
13 Kgt.40 พระสทึงตอนบน ทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
14 Kgt.42 พระสทึง ท่าระพา เมือง สระแก้ว
15 Kgt.43A แควหนุมาน นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
16 Kgt.44 พระปรง แก่งไทร เมือง สระแก้ว
17 Kgt.45 ตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
18 Kgt.47 ด่านชัยพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว
19 Ny.1B นครนายก เขานางบวช เมือง นครนายก
20 Ny.3 บ้านนาตอนล่าง ป่าขะ บ้านนา นครนายก
21 Ny.4 สมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
22 Ny.6 บ้านนา ชะอม แก่งคอย สระบุรี
23 Tl.3 พระพุทธ พังงอน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
24 Tl.4 ตาคง คลองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
25 Tl.6 ทุ่งกร่าง ทุ่งกร่าง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
26 Z.10 คลองใหญ่ ศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
27 Z.11 คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
28 Z.13 แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
29 Z.14 คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
30 Z.18 คลองโพล้ บ้านชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
31 Z.21 คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
32 Z.28 คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
33 Z.30 คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
34 Z.38 คลองทับมา บ้านเขาโบสถ์ เมือง ระยอง
35 Z.42 คลองประแกต บ้านประแกต แก่งหางแมว จันทบุรี
36 Z.45 คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
37 Z.46 คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
38 Z.47A คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
39 Z.52 คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
40 Z.53 แม่น้ำจันทบุรี บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
41 Z.55 แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
42 Z.56 คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี
43 Z.59 คลองฉนาก สะพานบ้านบ่อไร่ บ่อไร่ ตราด
44 Z.62 คลองใหญ่ บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง

Rating Table ปีน้ำ 2559 ลุ่มน้ำภาคตะวันออก

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 Kgt.1 ปราจีนบุรี หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี
2 Kgt.3 ปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3 Kgt.9 พระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
4 Kgt.10 พระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
5 Kgt.12 พระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
6 Kgt.13A พระปรง โนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
7 Kgt.14 คลองยาง ทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
8 Kgt.15A ห้วยโสมง แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
9 Kgt.33 แควน้ำใส หนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
10 Kgt.34 แควหนุมาน วังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
11 Kgt.38 พระเพลิงใหญ่ ภูเงิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
12 Kgt.40 พระสทึงตอนบน ทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
13 Kgt.42 พระสทึง ท่าระพา เมือง สระแก้ว
14 Kgt.43A แควหนุมาน นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
15 Kgt.44 พระปรง แก่งไทร เมือง สระแก้ว
16 Kgt.45 ตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
17 Kgt.47 ด่านชัยพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว
18 Ny.1B นครนายก เขานางบวช เมือง นครนายก
19 Ny.3 บ้านนาตอนล่าง ป่าขะ บ้านนา นครนายก
20 Ny.4 สมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
21 Ny.6 บ้านนา ชะอม แก่งคอย สระบุรี
22 Tl.3 พระพุทธ พังงอน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
23 Tl.4 ตาคง คลองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
24 Tl.6 ทุ่งกร่าง ทุ่งกร่าง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
25 Z.10 คลองใหญ่ ศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
26 Z.11 คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
27 Z.13 แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
28 Z.14 คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
29 Z.21 คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
30 Z.28 คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
31 Z.30 คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
32 Z.38 คลองทับมา บ้านเขาโบสถ์ เมือง ระยอง
33 Z.42 คลองประแกต บ้านประแกต แก่งหางแมว จันทบุรี
34 Z.45 คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
35 Z.46 คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
36 Z.47A คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
37 Z.52 คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
38 Z.53 แม่น้ำจันทบุรี บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
39 Z.55 แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
40 Z.56 คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี
41 Z.59 คลองฉนาก สะพานบ้านบ่อไร่ บ่อไร่ ตราด
42 Z.62 คลองใหญ่ บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง

 

Rating Table ปีน้ำ 2558 ลุ่มน้ำภาคตะวันออก

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1
Kgt.1
แม่น้ำปราจีนบุรี หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี
2
Kgt.3
แม่น้ำปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
4
Kgt.10
คลองพระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
5
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
6
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
7
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
8
Kgt.15A
ห้วยโสมง บ้านแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
9
Kgt.33
แควน้ำใส บ้านหนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
10
Kgt.34
แควหนุมาน บ้านวังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
11
Kgt.38
คลองพระเพลิงใหญ่ บ้านภูเงิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
12
Kgt.40
คลองพระสทึงตอนบน บ้านทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
13 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
14 Kgt.43A แควหนุมาน บ้านนาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
15 Kgt.44 คลองพระปรง บ้านแก่งไทร เมือง สระแก้ว
16
Kgt.45
บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
17
Kgt.47
บ้านด่านชัยพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว
18
Ny.1B
แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช เมือง นครนายก
19
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
20
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
21
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
22
Tl.3
คลองพระพุทธ บ้านพังงอน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
23
Tl.4
คลองตาคง บ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
24
Tl.6
คลองทุ่งกร่าง บ้านทุ่งกร่าง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
25
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
26
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
27
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
28
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
29
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
30
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
31
Z.28
คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
32
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
33
Z.38
คลองทับมา บ้านเขาโบสถ์ เมือง ระยอง
34
Z.42
คลองประแกต บ้านประแกต แก่งหางแมว จันทบุรี
35
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
36
Z.46
คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
37
Z.47A
คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
38
Z.52
คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
39
Z.53
แม่น้ำจันทบุรี บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
40
Z.55
แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
41
Z.56
คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี
42
Z.59
คลองฉนาก บ้านบ่อไร่ บ่อไร่ ตราด
43
คลองใหญ่ บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง

 

Rating Table ปีน้ำ 2557 ลุ่มน้ำภาคตะวันออก

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1
Kgt.1
แม่น้ำปราจีนบุรี หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี
2
Kgt.3
แม่น้ำปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
4
Kgt.10
คลองพระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
5
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
6
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
7
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
8
Kgt.15A
ห้วยโสมง บ้านแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
9
Kgt.33
แควน้ำใส บ้านหนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
10
Kgt.34
แควหนุมาน บ้านวังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
11
Kgt.40
คลองพระสทึงตอนบน บ้านทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
12 Kgt.41 คลองกะวัดกองใหญ่ บ้านโคกน้อย วังสมบูรณ์ สระแก้ว
13 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
14 Kgt.43A แควหนุมาน บ้านนาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
15 Kgt.44 คลองพระปรง บ้านแก่งไทร เมือง สระแก้ว
16
Ny.1B
แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช เมือง นครนายก
17
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
18
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
19
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
20
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
21
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
22
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
23
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
24
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
25
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
26
Z.28
คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
27
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
28
Z.38
คลองทับมา บ้านเขาโบสถ์ เมือง ระยอง
29
Z.42
คลองประแกต บ้านประแกต แก่งหางแมว จันทบุรี
30
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
31
Z.46
คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
32
Z.47A
คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
33
Z.52
คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
34
Z.53
แม่น้ำจันทบุรี บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
35
Z.55
แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
36
Z.56
คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี
37
Z.59
คลองฉนาก บ้านบ่อไร่ บ่อไร่ ตราด
38
Z.60
คลองไม้ชี้ บ้านปลายคลอง เมือง ตราด
39
Z.61
แม่น้ำเขาสมิง บ้านเทพนิมิตร เขาสมิง ตราด

 

Rating Table ปีน้ำ 2556 ลุ่มน้ำภาคตะวันออก

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1
Kgt.1
แม่น้ำปราจีนบุรี หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี
2
Kgt.3
แม่น้ำปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
4
Kgt.10
คลองพระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
5
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
6
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
7
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
8
Kgt.15A
ห้วยโสมง บ้านแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
9
Kgt.33
แควน้ำใส บ้านหนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
10
Kgt.34
แควหนุมาน บ้านวังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
11
Kgt.38
คลองพระเพลิงใหญ่ บ้านภูเงิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
12
Kgt.40
คลองพระสทึงตอนบน บ้านทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
13 Kgt.41 คลองกะวัดกองใหญ่ บ้านโคกน้อย วังสมบูรณ์ สระแก้ว
14 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
15
Kgt.45
บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
16
Kgt.47
บ้านด่านชัยพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว
17
Ny.1B
แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช เมือง นครนายก
18
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
19
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
20
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
21
Tl.3
คลองพระพุทธ บ้านพังงอน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22
Tl.4
คลองตาคง บ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
23
Tl.6
คลองทุ่งกร่าง บ้านทุ่งกร่าง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
24
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
25
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
26
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
27
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
28
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
29
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
30
Z.28
คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
31
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
32
Z.38
คลองทับมา บ้านเขาโบสถ์ เมือง ระยอง
33
Z.42
คลองประแกต บ้านประแกต แก่งหางแมว จันทบุรี
34 Z.43 คลองหินเพลิง บ้านหินเพลิง แก่งหางแมว จันทบุรี
35
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
36
Z.46
คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
37
Z.47A
คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
38
Z.52
คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
39
Z.53
แม่น้ำจันทบุรี บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
40
Z.55
แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
41
Z.56
คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี
42
Z.59
คลองฉนาก บ้านบ่อไร่ บ่อไร่ ตราด
43
Z.60
คลองไม้ชี้ บ้านปลายคลอง เมือง ตราด
44
Z.61
แม่น้ำเขาสมิง บ้านเทพนิมิตร เขาสมิง ตราด