4-14-1
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

Tabel Area,Tabel Velocity ปีน้ำ 2561 ลุ่มน้ำภาคตะวันออก

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1 Kgt.1 ปราจีนบุรี หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี
2 Kgt.3 ปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3 Kgt.12 พระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
4 Kgt.13A พระปรง โนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
5 Kgt.14 คลองยาง ทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
6 Kgt.15A ห้วยโสมง แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
7 Kgt.19A คลองหลวง ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
8 Kgt.33 แควน้ำใส หนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
9 Kgt.34 แควหนุมาน วังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
10 Kgt.38 พระเพลิงใหญ่ ภูเงิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
11 Kgt.40 พระสทึงตอนบน ทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
12 Kgt.42 พระสทึง ท่าระพา เมือง สระแก้ว
13 Kgt.43A แควหนุมาน นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
14 Kgt.44 พระปรง แก่งไทร เมือง สระแก้ว
15 Kgt.45 ตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
16 Kgt.47 ด่านชัยพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว
17 Kgt.66 ห้วยคลองโสมง บ้านแก่งดินสอ อ.นาคี ปราจีนบุรี
18 Ny.1B นครนายก เขานางบวช เมือง นครนายก
19 Ny.3 บ้านนาตอนล่าง ป่าขะ บ้านนา นครนายก
20 Ny.4 สมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
21 Ny.6 บ้านนา ชะอม แก่งคอย สระบุรี
22 Ny.7 แม่น้ำนครยายก เทศบาลเมือง อ.เมือง นครนายก
23 Tl.3 พระพุทธ พังงอน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
24 Tl.4 ตาคง คลองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
25 Tl.6 ทุ่งกร่าง ทุ่งกร่าง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
26 Z.10 คลองใหญ่ ศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
27 Z.11 คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
28 Z.13 แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
29 Z.14 คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
30 Z.18 คลองโพล้ บ้านชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
31 Z.21 คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
32 Z.28 คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
33 Z.30 คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
34 Z.38 คลองทับมา บ้านเขาโบสถ์ เมือง ระยอง
35 Z.45 คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
36 Z.46 คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
37 Z.47A คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
38 Z.52 คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
39 Z.53 แม่น้ำจันทบุรี บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
40 Z.55 แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
41 Z.56 คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี
42 Z.59 คลองฉนาก สะพานบ้านบ่อไร่ บ่อไร่ ตราด
43 Z.62 คลองใหญ่ บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง
44 Z.63 คลองวังสวนหลวง บ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จันทบุรี
45 Z.64 แม่น้ำจันทบุรี ตำบลท่าหลวง มะขาม จันทบุรี