4-10
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

Return Period ระดับน้ำสูงสุดรายปี ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี2560

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1
Kgt.3
แม่น้ำปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
3
Kgt.10
คลองพระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
4
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
5
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
6
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
7
Kgt.15A
ห้วยโสมง บ้านแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
8
Kgt.33
แควน้ำใส บ้านหนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
9
Kgt.34
แควหนุมาน บ้านวังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
10
Kgt.38
คลองพระเพลิงใหญ่ บ้านภูเงิน อ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
11
Kgt.40
คลองพระสทึงตอนบน บ้านทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
12 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
13
Ny.1B
แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช เมือง นครนายก
14
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
15
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
16
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
17
Tl.3
คลองพระพุทธ บ้านพังงอน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
18
Tl.4
คลองตาคง บ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
19
Tl.6
คลองทุ่งกร่าง บ้านทุ่งกร่าง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
20
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
21
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
22
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
23
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
24
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
25
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
26
Z.28
คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
27
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
28
Z.39
คลองพวาใหญ่ บ้านบ่อชะอม แก่งหางแมว จันทบุรี
29
Z.42
คลองปากเกร็ด บ้านปากเกร็ด แก่งหางแมว จันทบุรี
30
Z.43
คลองหิงเพิง บ้านหินเพิง แก่งหางแมว จันทบุรี
31
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
32
Z.46
คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
33
Z.47
คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
34
Z.47A
คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
35
Z.52
คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
36
Z.53
คลองทุ่งตาอิน บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
37
Z.55
แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
38
Z.56
คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี

Return Period ระดับน้ำสูงสุดรายปี ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี2556

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1
Kgt.3
แม่น้ำปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
3
Kgt.10
คลองพระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
4
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
5
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
6
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
7
Kgt.15A
ห้วยโสมง บ้านแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
8
Kgt.33
แควน้ำใส บ้านหนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
9
Kgt.34
แควหนุมาน บ้านวังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
10
Kgt.40
คลองพระสทึงตอนบน บ้านทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
11
Kgt.41
คลองกะวัดกองใหญ่ บ้านโคกน้อย วังสมบูรณ์ สระแก้ว
12 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
13
Ny.1B
แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช เมือง นครนายก
14
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
15
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
16
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
17
Tl.3
คลองพระพุทธ บ้านพังงอน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
18
Tl.4
คลองตาคง บ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
19
Tl.6
คลองทุ่งกร่าง บ้านทุ่งกร่าง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
20
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
21
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
22
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
23
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
24
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
25
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
26
Z.28
คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
27
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
28
Z.39
คลองพวาใหญ่ บ้านบ่อชะอม แก่งหางแมว จันทบุรี
29
Z.42
คลองปากเกร็ด บ้านปากเกร็ด แก่งหางแมว จันทบุรี
30
Z.43
คลองหิงเพิง บ้านหินเพิง แก่งหางแมว จันทบุรี
31
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
32
Z.46
คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
33
Z.47
คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
34
Z.47A
คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
35
Z.52
คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
36
Z.53
คลองทุ่งตาอิน บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
37
Z.54
คลองน้ำขุ่น บ้านน้ำขุ่น เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
38
Z.55
แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
39
Z.56
คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี