4-01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูล อท.1 - 01 การสำรวจระดับน้ำลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี 2562

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1 Kgt.1 แม่น้ำปราจีนบุรี หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี
2
Kgt.3
แม่น้ำปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3
Kgt.6
แม่น้ำปราจีนบุรี บ้านทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี
4
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
5
Kgt.10
คลองพระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
6
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
7
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
8
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
9
Kgt.15A
ห้วยโสมง บ้านแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
10
Kgt.18
หคลองสียัด บ้านท่ากลอย ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
11
Kgt.19A
คลองหลวง ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
12
Kgt.30
แม่น้ำบางปะกง บางปะกง เมือง ฉะเชิงเทรา
13
Kgt.33
แควน้ำใส บ้านหนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
14
Kgt.34
แควหนุมาน บ้านวังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
15
Kgt.38
คลองพระเพลิงใหญ่ บ้านภูเงิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
16
Kgt.40
คลองพระสทึงตอนบน บ้านทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
17
Kgt.42
คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
18
Kgt.43A
แควหนุมาน บ้านนาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
19
Kgt.44
คลองพระปรง บ้านแก่งไทร เมือง สระแก้ว
20
Kgt.45
บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
21
Kgt.47
บ้านด่านชัยพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว
22
Kgt.65
คลองธรรมชาติ ท่าพระจันทร์ วัฒนานคร สระแก้ว
23
Kgt.66
ห้วยโสมง บ้านแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
24
Ny.1B
แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช เมือง นครนายก
25
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
26
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
27
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
28
Ny.7
แม่น้ำนครนายก เทศบาลเมือง เมือง นครนายก
29
Tl.3
คลองพระพุทธ บ้านพังงอน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
30
Tl.4
คลองตาคง บ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
31
Tl.6
คลองทุ่งกร่าง บ้านทุ่งกร่าง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
32
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
33
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
34
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
35
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
36
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
37
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
38
Z.28
คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
39
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
40
Z.38
คลองทับมา บ้านเขาโบสถ์ เมือง ระยอง
41
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
42
Z.46
คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
43
Z.47A
คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
44
Z.52
คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
45
Z.53
แม่น้ำจันทบุรี บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
46
Z.55
แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
47
Z.56
คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี
48
Z.57
แม่น้ำจันทบุรี สะพานวัดจันทนาราม เมือง จันทบุรี
49
Z.58
แม่น้ำเขาสมิง ตำบลเขาสมิง เขาสมิง ตราด
50
Z.59
คลองฉนาก บ้านบ่อไร่ บ่อไร่ ตราด
51
Z.62
คลองใหญ่ บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง
52
Z.63
คลองวังสวนหลวง บ้านประแกต แก่งหางแมว จันทบุรี
53
Z.64
แม่น้ำจันทบุรี ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี

ข้อมูล อท.1 - 01 การสำรวจระดับน้ำลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี 2561

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1 Kgt.1 แม่น้ำปราจีนบุรี หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี
2
Kgt.3
แม่น้ำปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3
Kgt.6
แม่น้ำปราจีนบุรี บ้านทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี
4
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
5
Kgt.10
คลองพระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
6
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
7
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
8
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
9
Kgt.15A
ห้วยโสมง บ้านแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
10
Kgt.18
หคลองสียัด บ้านท่ากลอย ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
11
Kgt.19A
คลองหลวง ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
12
Kgt.30
แม่น้ำบางปะกง บางปะกง เมือง ฉะเชิงเทรา
13
Kgt.33
แควน้ำใส บ้านหนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
14
Kgt.34
แควหนุมาน บ้านวังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
15
Kgt.38
คลองพระเพลิงใหญ่ บ้านภูเงิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
16
Kgt.40
คลองพระสทึงตอนบน บ้านทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
17
Kgt.42
คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
18
Kgt.43A
แควหนุมาน บ้านนาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
19
Kgt.44
คลองพระปรง บ้านแก่งไทร เมือง สระแก้ว
20
Kgt.45
บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
21
Kgt.47
บ้านด่านชัยพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว
22
Kgt.65
คลองธรรมชาติ ท่าพระจันทร์ วัฒนานคร สระแก้ว
23
Ny.1B
แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช เมือง นครนายก
24
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
25
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
26
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
27
Ny.7
แม่น้ำนครนายก เทศบาลเมือง เมือง นครนายก
28
Tl.3
คลองพระพุทธ บ้านพังงอน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
29
Tl.4
คลองตาคง บ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
30
Tl.6
คลองทุ่งกร่าง บ้านทุ่งกร่าง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
31
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
32
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
33
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
34
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
35
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
36
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
37
Z.28
คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
38
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
39
Z.38
คลองทับมา บ้านเขาโบสถ์ เมือง ระยอง
40
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
41
Z.46
คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
42
Z.47A
คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
43
Z.52
คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
44
Z.53
แม่น้ำจันทบุรี บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
45
Z.55
แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
46
Z.56
คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี
47
Z.57
แม่น้ำจันทบุรี สะพานวัดจันทนาราม เมือง จันทบุรี
48
Z.58
แม่น้ำเขาสมิง ตำบลเขาสมิง เขาสมิง ตราด
49
Z.59
คลองฉนาก บ้านบ่อไร่ บ่อไร่ ตราด
50
Z.62
คลองใหญ่ บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง

ข้อมูล อท.1 - 01 การสำรวจระดับน้ำลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี 2559

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1 Kgt.1 แม่น้ำปราจีนบุรี หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี
2
Kgt.3
แม่น้ำปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3
Kgt.6
แม่น้ำปราจีนบุรี บ้านทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี
4
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
5
Kgt.10
คลองพระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
6
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
7
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
8
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
9
Kgt.15A
ห้วยโสมง บ้านแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
10
Kgt.18
หคลองสียัด บ้านท่ากลอย ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
11
Kgt.19A
คลองหลวง ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
12
Kgt.33
แควน้ำใส บ้านหนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
13
Kgt.34
แควหนุมาน บ้านวังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
14
Kgt.38
คลองพระเพลิงใหญ่ บ้านภูเงิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
15
Kgt.40
คลองพระสทึงตอนบน บ้านทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
16
Kgt.42
คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
17
Kgt.43A
แควหนุมาน บ้านนาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
18
Kgt.44
คลองพระปรง บ้านแก่งไทร เมือง สระแก้ว
19
Kgt.45
บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
20
Kgt.47
บ้านด่านชัยพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว
21
Kgt.65
คลองธรรมชาติ ท่าพระจันทร์ วัฒนานคร สระแก้ว
22
Ny.1B
แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช เมือง นครนายก
23
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
24
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
25
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
26
Ny.7
แม่น้ำนครนายก เทศบาลเมือง เมือง นครนายก
27
Tl.3
คลองพระพุทธ บ้านพังงอน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
28
Tl.4
คลองตาคง บ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
29
Tl.6
คลองทุ่งกร่าง บ้านทุ่งกร่าง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
30
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
31
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
32
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
33
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
34
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
35
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
36
Z.28
คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
37
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
38
Z.38
คลองทับมา บ้านเขาโบสถ์ เมือง ระยอง
39
Z.42
คลองปากเกร็ด บ้านปากเกร็ด แก่งหางแมว จันทบุรี
40
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
41
Z.46
คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
42
Z.47A
คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
43
Z.52
คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
44
Z.53
แม่น้ำจันทบุรี บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
45
Z.55
แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
46
Z.56
คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี
47
Z.57
แม่น้ำจันทบุรี สะพานวัดจันทนาราม เมือง จันทบุรี
48
Z.58
แม่น้ำเขาสมิง ตำบลเขาสมิง เขาสมิง ตราด
49
Z.59
คลองฉนาก บ้านบ่อไร่ บ่อไร่ ตราด
50
Z.62
คลองใหญ่ บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง

ข้อมูล อท.1 - 01 การสำรวจระดับน้ำลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี 2558
(อยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1 Kgt.1 แม่น้ำปราจีนบุรี หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี
2
Kgt.3
แม่น้ำปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3
Kgt.6
แม่น้ำปราจีนบุรี บ้านทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี
4
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
5
Kgt.10
คลองพระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
6
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
7
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
8
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
9
Kgt.15A
ห้วยโสมง บ้านแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
10
Kgt.18
หคลองสียัด บ้านท่ากลอย ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
11
Kgt.19A
คลองหลวง ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
12
Kgt.33
แควน้ำใส บ้านหนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
13
Kgt.34
แควหนุมาน บ้านวังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
14
Kgt.38
คลองพระเพลิงใหญ่ บ้านภูเงิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
15
Kgt.40
คลองพระสทึงตอนบน บ้านทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
16 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
17 Kgt.43A แควหนุมาน บ้านนาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
18 Kgt.44 คลองพระปรง บ้านแก่งไทร เมือง สระแก้ว
19
Kgt.45
บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
20
Kgt.47
บ้านด่านชัยพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว
21
Kgt.65
คลองธรรมชาติ ท่าพระจันทร์ วัฒนานคร สระแก้ว
22
Ny.1B
แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช เมือง นครนายก
23
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
24
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
25
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
26
Ny.7
แม่น้ำนครนายก เทศบาลเมือง เมือง นครนายก
27
Tl.3
คลองพระพุทธ บ้านพังงอน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
28
Tl.4
คลองตาคง บ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
29
Tl.6
คลองทุ่งกร่าง บ้านทุ่งกร่าง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
30
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
31
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
32
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
33
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
34
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
35
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
36
Z.28
คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
37
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
38
Z.38
คลองทับมา บ้านเขาโบสถ์ เมือง ระยอง
39
Z.42
คลองปากเกร็ด บ้านปากเกร็ด แก่งหางแมว จันทบุรี
40
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
41
Z.46
คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
42
Z.47A
คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
43
Z.52
คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
44
Z.53
แม่น้ำจันทบุรี บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
45
Z.55
แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
46
Z.56
คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี
47
Z.57
แม่น้ำจันทบุรี สะพานวัดจันทนาราม เมือง จันทบุรี
48
Z.58
แม่น้ำเขาสมิง ตำบลเขาสมิง เขาสมิง ตราด
49
Z.59
คลองฉนาก บ้านบ่อไร่ บ่อไร่ ตราด
50
Z.62
คลองใหญ่ บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง

 

ข้อมูล อท.1 - 01 การสำรวจระดับน้ำลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี 2557

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1 Kgt.1 แม่น้ำปราจีนบุรี หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี
2
Kgt.3
แม่น้ำปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3
Kgt.6
แม่น้ำปราจีนบุรี บ้านทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี
4
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
5
Kgt.10
คลองพระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
6
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
7
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
8
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
9
Kgt.15A
ห้วยโสมง บ้านแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
10
Kgt.18
หคลองสียัด บ้านท่ากลอย ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
11
Kgt.19A
คลองหลวง ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
12
Kgt.33
แควน้ำใส บ้านหนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
13
Kgt.34
แควหนุมาน บ้านวังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
14
Kgt.38
คลองพระเพลิงใหญ่ บ้านภูเงิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
15
Kgt.40
คลองพระสทึงตอนบน บ้านทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
16
Kgt.41
คลองใหญ่ บ้านคลองน้อย วังสมบูรณ์ สระแก้ว
17 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
18 Kgt.43 แควหนุมาน บ้านนาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
19 Kgt.44 คลองพระปรง บ้านแก่งไทร เมือง สระแก้ว
20
Kgt.45
บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
21
Kgt.47
บ้านด่านชัยพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว
22
Kgt.65
คลองธรรมชาติ ท่าพระจันทร์ วัฒนานคร สระแก้ว
23
Ny.1B
แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช เมือง นครนายก
24
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
25
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
26
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
27
Ny.7
แม่น้ำนครนายก เทศบาลเมือง เมือง นครนายก
28
Tl.3
คลองพระพุทธ บ้านพังงอน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
29
Tl.4
คลองตาคง บ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
30
Tl.6
คลองทุ่งกร่าง บ้านทุ่งกร่าง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
31
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
32
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
33
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
34
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
35
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
36
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
37
Z.28
คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
38
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
39
Z.38
คลองทับมา บ้านเขาโบสถ์ เมือง ระยอง
40
Z.42
คลองปากเกร็ด บ้านปากเกร็ด แก่งหางแมว จันทบุรี
41
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
42
Z.46
คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
43
Z.47A
คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
44
Z.52
คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
45
Z.53
แม่น้ำจันทบุรี บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
46
Z.55
แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
47
Z.56
คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี
48
Z.57
แม่น้ำจันทบุรี สะพานวัดจันทนาราม เมือง จันทบุรี
49
Z.58
แม่น้ำเขาสมิง ตำบลเขาสมิง เขาสมิง ตราด
50
Z.59
คลองฉนาก บ้านบ่อไร่ บ่อไร่ ตราด
51
Z.60
คลองไม้ชี้ บ้านปลายคลอง เมือง ตราด
52
Z.61
คลองเขาสมิง บ้านเทพนิมิตร เขาสมิง ตราด
53
Z.62
คลองใหญ่ บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง

 

ข้อมูล อท.1 - 01 การสำรวจระดับน้ำลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี 2556

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1 Kgt.1 แม่น้ำปราจีนบุรี หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี
2
Kgt.3
แม่น้ำปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3
Kgt.6
แม่น้ำปราจีนบุรี บ้านทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี
4
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
5
Kgt.10
คลองพระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
6
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
7
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
8
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
9
Kgt.15A
ห้วยโสมง บ้านแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
10
Kgt.18
คลองสียัด บ้านท่ากลอย ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
11
Kgt.19
คลองหลวง ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
12
Kgt.29
คลองป่าตอง บ้านป่าตอง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
13
Kgt.30
แม่น้ำบางปะกง บางปะกง เมือง ฉะเชิงเทรา
14
Kgt.33
แควน้ำใส บ้านหนองแหน นาดี ปราจีนบุรี
15
Kgt.34
แควหนุมาน บ้านวังหมัน นาดี ปราจีนบุรี
16
Kgt.38
คลองพระเพลิงใหญ่ บ้านภูเงิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
17
Kgt.40
คลองพระสทึงตอนบน บ้านทุ่งกบินทร์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
18
Kgt.41
คลองกะวัดกองใหญ่ บ้านโคกน้อย วังสมบูรณ์ สระแก้ว
19 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
20 Kgt.43 แควหนุมาน บ้านนาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
21 TKgt.43 - บ้านตาเรืองล่าง สอยดาว จันทบุรี
22
TKgt.44
คลองพระปรง บ้านแก่งไทร เมือง สระแก้ว
23
TKgt.45
- บ้านตาเรืองล่าง สอยดาว จันทบุรี
24
TKgt.47
- บ้านด่านชัยพัฒนา วังน้ำเย็น สระแก้ว
25
Ny.1B
แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช เมือง นครนายก
26
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
27
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
28
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
29
Tl.3
คลองพระพุทธ บ้านพังงอน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
30
Tl.4
คลองตาคง บ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
31
Tl.6
คลองทุ่งกร่าง บ้านทุ่งกร่าง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
32
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
33
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
34
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
35
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
36
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
37
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
38
Z.28
คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
39
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
40
Z.38
คลองทับมา บ้านเขาโบสถ์ เมือง ระยอง
41
Z.42
คลองปากเกร็ด บ้านปากเกร็ด แก่งหางแมว จันทบุรี
42
Z.43
คลองหินเพลง บ้านหินเพลิง แก่งหางแมว จันทบุรี
43
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
44
Z.46
คลองโสน บ้านนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
45
Z.47A
คลองจันทิ บ้านคลองขวาง เมือง ตราด
46
Z.52
คลองพรานบุญ บ้านคลองยายไท แก่งหางแมว จันทบุรี
47
Z.53
แม่น้ำจันทบุรี บ้านทุ่งตาอิน เขาคิฌกูฎ จันทบุรี
48
Z.55
แม่น้ำจันทบุรี บ้านวังจะอ้าย มะขาม จันทบุรี
49
Z.56
คลองทุ่งเพล บ้านตะบกเตี้ย มะขาม จันทบุรี
50
Z.57
แม่น้ำจันทบุรี สะพานวัดจันทนาราม เมือง จันทบุรี
51
Z.58
แม่น้ำเขาสมิง ตำบลเขาสมิง เขาสมิง ตราด
52
Z.59
คลองฉนาก บ้านบ่อไร่ บ่อไร่ ตราด
53
Z.60
คลองไม้ชี้ บ้านปลายคลอง เมือง ตราด
54
Z.61
คลองเขาสมิง บ้านเทพนิมิตร เขาสมิง ตราด