3-06
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟปริมาณฝนรายเดือน ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี 2561

(เฉพาะสถานีของศูนย์อุทกฯ)

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1 Kgt.10 คลองพระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
2 Kgt.12 คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
3 Kgt.14 คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
4 Kgt.15A ห้วยโสมง บ้านแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
5 Kgt.19 คลองหลวง ท่าบุญมี พนัสนิคม ชลบุรี
6 Ny.1B แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช เมือง นครนายก
7 Ny.4 คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
8 Ny.5 คลองท่าด่าน สาริกา เมือง นครนายก
9 Z.10 คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
10 Z.11 คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
11 Z.18 คลองโพล้ บ้านชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
12 Z.21 คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
13 ปะตง ลุ่มน้ำโตนเลสาป ปะตง สอยดาว จันทบุรี
14 Z.28 คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
15 สชป.9 อ่างบางพระ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
16 สถานีหมื่นด่าน - บ้านหมื่นด่าน บ่อไร่ ตราด
17 สนามกอล์ฟเขาเขียว - บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
18 อบต.วังสมบูรณ์ - วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว

กราฟปริมาณฝนรายเดือน ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี 2560

(เฉพาะสถานีของศูนย์อุทกฯ)

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1 Kgt.10 คลองพระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
2 Kgt.12 คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
3 Kgt.14 คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
4 Kgt.15A ห้วยโสมง บ้านแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
5 Kgt.19 คลองหลวง ท่าบุญมี พนัสนิคม ชลบุรี
6 Kgt.29 คลองปะตง ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
7 Ny.1B แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช เมือง นครนายก
8 Ny.4 คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
9 Ny.5 คลองท่าด่าน สาริกา เมือง นครนายก
10 Z.10 คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
11 Z.11 คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
12 Z.18 คลองโพล้ บ้านชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
13 Z.21 คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
14 Z.28 คลองโตนดตอนบน บ้านขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
15 สชป.9 อ่างบางพระ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
16 สถานีหมื่นด่าน - บ้านหมื่นด่าน บ่อไร่ ตราด
17 สนามกอล์ฟเขาเขียว - บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
18 อบต.วังสมบูรณ์ - วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว