1-07
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ประวัติสถานีอุทกวิทยา และ ราคาศูนย์เสาระดับ(B.M.)