1-02
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID
     

 
  ข้าราชการ 5 ราย
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีเกษียณ
1 นายไวรุจน์ เอี่ยมโอภาส นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ 2566
2 นายวรพจน์ เสมเจริญ เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน 2564
3 นายพิพัฒน์ อังศธรรมรัตน์ เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน 2564
4 นายสัญชัย  กมลบูรณ์ เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 2589
  ลูกจ้างประจำ 13 ราย
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีเกษียณ
1 นายณัชพล บุญจันทร์คง ช่างก่อกสร้าง ช 4 2572
2 นายอานนท์ นันทประทุม ช่างฝีมือสนาม ช 2 2564
3 นายจำนงค์ ร่มเย็น ช่างฝีมือสนาม ช 2 2564
4 นายเจริญ เถียรสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 2565
5 นายจรินทร์ เถียรสวัสดิ์ ช่างสำรวจ ช 2 2571
6 นายธานี สายตา พนักงานวัดระดับน้ำ บ 2 2565
7 นายธงชัย แปรกิ่ง พนักงานวัดระดับน้ำ บ 2 2573
8 นายหิรัญ กองคำ พนักงานวัดระดับน้ำ บ 2 2570
9 นายชำนิ อินทสิทธิ์ ช่างฝีมือสนาม ช 2 2565
10 นายพจนาท ยงเจริญชัยสิทธิ์ ช่างก่อสร้าง ช 2 2562
11 นายสมปอง ดีเส็ง ช่างฝีมือสนาม ช 2 2563
12 นายสำเภา ฟุ่นปัญญา พนักงานทั่วไป บ 2 2567
13 นายณรงค์ วิริยะกิจ พนักงานทั่วไป บ 2 2563
  พนักงานราชการ 9 ราย
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีเกษียณ
1 กฤติน ถนอมสุข วิศวกรชลประทาน 2598
2 นายธัญญา ศรีคงรักษ์ นายช่างสำรวจ 2586
3 นายหัสดี เอียดพูล นายช่างสำรวจ 2596
4 นายพิชิต บุรีทอง นายช่างสำรวจ 2584
5 นายโอภาส เพี้ยนบุญมาก ช่างสำรวจ 2581
6 นายประมวล สวัสดี ช่างสำรวจ 2572
7 นายบัญชา ทาเอื้อ ช่างสำรวจ 2575
8 นายสำราญ เถียรสวัสดิ์ ช่างสำรวจ 2577
9 นางสาวศิริญา แก้วเพชร เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 2584
  ลูกจ้างชั่วคราว 24 ราย
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีเกษียณ
1 น.ส.สุรีรัตน์ จำปาทอง นักจัดการทั่วไป 2579
2 น.ส.อุมา ปานแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 2598
3 นายปวิณกร แก้วเล็ก เจ้าพนักงานธุรการ 2581
4 นายพิชิต ส่งเสริม พนักงานขับรถยนต์  2570
5 นายสนอง อิ่มทิม พนักงานขับรถยนต์  2576
6 นายธีรเทพ วิชัยขัทคะ พนักงานขับรถยนต์  2578
7 นายสมพงษ์ นาคนาคา พนักงานขับรถยนต์  2574
8 นายทองพูน ที่รัก พนักงานขับรถยนต์  2571
9 น.ส.ศริญญา จันทร์น้อย ช่างฝีมือสนาม 2583
10 นายอิทธิฤทธิ์ ดอกเชื้อเอม ช่างฝีมือสนาม 2582
11 นายบุญลักษณ์ น่วมเปรม พนักงานทั่วไป 2569
12 นายนัทธี อิ่มทิม พนักงานทั่วไป 2583
13 นายแหลมทอง ท่าวิลัย พนักงานทั่วไป 2564
14 นายกิตติ อิ่มทิม พนักงานทั่วไป 2582
15 นายอำนาจ เครือแส พนักงานทั่วไป 2591
16 นายภานุวัฒน์ บัวโต พนักงานทั่วไป 2590
17 นายมิตรนราช เพชรเปี่ยม พนักงานทั่วไป 2581
18 นายเสนาะ สรงนวล พนักงานทั่วไป 2580
19 นายพรพรหม อาษา พนักงานทั่วไป 2571
20 นายอัฐพล กองชัย พนักงานทั่วไป 2592
21 นายถนอมศักดิ์ ใจกรด พนักงานทั่วไป 2578
22 นายไพทูน พันสอาด พนักงานทั่วไป 2569
23 นายวิสิทธิ์ สิงห์ศักดิ์ พนักงานทั่วไป 2584
24 นายเดชาธร พันดา พนักงานทั่วไป 2594