1-14
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN  REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กิจกรรมต่างๆของศนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก

 

image

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง

ตันไม้ประจำพระองค์สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

image

งานเกษียณราชการ
นายมาโนช ชาญณรงค์

นางสาวสายพิณ ขันธ์ชัย

วันที่ 4 กันยายน 2561

image

ตัวแทนเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการ

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก

ได้ขออนุญาตเข้าแสดงความยินดีกับ

ท่าน ผส.ชป.9

image

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก

เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กับสำนักงานชลประทานที่ 9

ประจำปี 2562

image

งานเกษียณราชการ
นายพจนาท ยงเจริญชัยสิทธิ์

วันที่ 6 กันยายน 2562

 

image

งานเกษียณ
1.นายสมปอง ดีเส็ง ต.ช่างฝีมือสนาม ช 3
2.ณรงค์ วิริยะกิจ ต.ช่างฝีมือสนาม ช 2