ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกกรมชลประทาน

EASTERN  REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

 

กราฟรายชั่วโมง

ระดับน้ำรายชั่วโมง