ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

สรุปรายงานน้ำฝน-น้ำท่าประจำวัน

ตารางข้อมูลน้ำฝนรายวัน

  ตารางข้อมูลน้ำฝนรายวัน

เวลา 07.00 น.

image

ผังสถานการณน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

image

ตารางข้อมูลระดับน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

image

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำ

สูงสุดรายวัน

image

แผนที่แสดงปริมาณฝนรายวัน

ภาคตะวันออก

image

ฝนรายชั่วโมง 14 สถานี

ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

image

รายงานสถานการณ์น้ำ

 

image

Website ร่วม

ไทย-มาเลเซีย