4
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

image

รายชั่วโมง

  ข้อมลูระดับน้ำรายชั่วโมง

(อท.1-01)

image

รายวัน

ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

เฉลี่ยรายวัน

image

รายเดือน-รายปี

ตารางข้อมูล

ปริมาณน้ำท่ารายเดือน-ปี

image

ระดับน้ำ 06.00 น.

ตารางข้อมูลระดับน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.


image

ระดับน้ำรายชั่วโมง

ตารางข้อมูลระดับน้ำรายชั่วโมง

วิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

image

กราฟระดับน้ำสูงสุดรายปี

 

image

กราฟปริมาณน้ำสูงสุดรายปี

 

image

กราฟปริมาณน้ำท่ารายเดือน

 

image

กราฟปริมาณน้ำท่ารายปี

 

image

แนวโน้มปริมาณน้ำท่ารายปี

 

image

Return Period

ระดับน้ำสูงสุดรายปี

image

Return Period

ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี

image

Flood Hydrograph

ไฮโดรกราฟน้ำท่วม

image

Rating Curve

Area&Velocity Curve

image

Rating Table

 

image

Rating Table A-V

 

image

ความสัมพันธ์ระดับน้ำ

เพื่อการเตือนภัย

image

ความสัมพันธ์

น้ำฝน - น้ำท่า

image

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำ

สูงสุดรายวัน

image

ผังสถานการณน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

สรุปการคำนวณปริมาณน้ำ


image

รูปตัดขวางลำน้ำ

(Cross Section)

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี

สำรวจระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

 

ข้อมูลตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ

image

ข้อมูลปริมาณตะกอน

เฉลี่ยรายวัน

image

ข้อมูลปริมาณตะกอน

รายเดือน

image

ปริมาณตะกอนรายปีเฉลี่ยต่อ

พื้นที่รับน้ำ

image

แผนที่สถานีสำรวจตะกอน

แขวนลอยในลำน้ำ