14 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID
         
ที่อยู่ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก
สำนักชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel : 038 - 341171  Fax : 038 - 358087 Hydrology@Hydro-6.com  Email : Hydrology@Hydro-6.com
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายไวรุจน์ เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก (ผอช.ภาคตะวันออก) 084-8746230
นายวรพจน์ เสมเจริญ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา (ปอ.อช.ภาคตะวันออก) 090-9827436
นายวรพจน์ เสมเจริญ หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ตว.อช.ภาคตะวันออก) 090-9827436
นายพิพัฒน์ อังศธรรมรันต์ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ (วป.อช.ภาคตะวันออก) 086-9392427
นายมาโนช ชาญณรงค์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป (บท.อช.ภาคตะวันออก)