1
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN  REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

เกี่ยวกับศูนย์อุทกวิทยา

 

image

  โครงสร้างภายใน

ศอช.ภาคตะวันออก

image

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ภายใน ศอช.ภาคตะวันออก

image

หน้าที่และภารกิจ

ของ ศอช.ภาคตะวันออก

image

คำรับรอง/ประกาศ/คำสั่ง

หนังสือเวียน

image

รายชื่อสถานีสำรวจอุทกวิทยา

และคำสั่งปีน้ำของ ศอช.ภาคตะวันออก

image

รายชื่อสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก

ของ ศอช.ภาคตะวันออก

image

ประวัติสถานีอุทกวิทยา
ราคาศูนย์เสาระดับ(B.M.)

image

บัญชีและกรอบครุภัณฑ์

ศอช.ภาคตะวันออก

image

ระบบฐานข้อมูล

อุตุ-อุทก

image

ระบบบันทึกระดับน้ำ

 

แผนที่ลุ่มน้ำในเขตความรับ

ผิดชอบของ ศอช.ภาคตะวันออก

image

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี

โทรมาตรขนาดเล็ก

image

ระบบบันทึกข้อมูล

ทางอุทกวิทยา 

image

ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์

image

กิจกรรมต่างๆของ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก